Kørekort og epileptiske anfald

Siden er under revision

Formål

At give et kortfattet overblik over de vigtigste regler for kørekort og bevidsthedstab pga. epileptiske anfald.

Vedr. kørselsforbud efter synkope henvises til NBV af Dansk kardiologisk selskab: http://nbv.cardio.dk/korekort

Afsnittet forholder sig udelukkende til reglerne for kørekort i forhold til epilepsi og ikke til evt. kørselsforbud i relation til underliggende evt. progredierende sygdom.

Definition af epilepsi

Definitionen af epilepsi vedr. regler for kørekort afviger fra definitionen fra ILAE der benyttes i det kliniske arbejde. Ifølge kørekortreglerne definineres epilepsi som en tilstand hvor en person har haft to eller flere epileptiske anfald indenfor en periode på under 5 år.

Et provokeret anfald defineres som et anfald, der åbenlyst skyldes en kendt årsag som kan undgås. Definitionen skal tolkes restriktivt. Anfald efter søvnunderskud, stress eller følger efter indtagelse af for eksempel alkohol anses i kørekortsammenhænge ikke som provokerede epileptiske anfald, da sådanne tilstande let kan opstå igen.

Kramper alene opstået i direkte relation til et akut hovedtraume, akut intrakraniel infektion eller apopleksi (mindre end 7 dage efter ictus) er ikke epilepsi. Det samme gælder ved anfald pga. årsager som åbenlyst kan undgås (”provokeret anfald”). Definitionen skal dog tolkes restriktivt (fx medicinforgiftning, men IKKE søvnunderskud, alkohol, e.l.).

Vedr. andre årsager, som kan sidestilles med akutte symptomatiske anfald (fx hyponatriæmi) henvises til:  Recommendation for definition of acute symptomatic seizure

I alle tilfælde er der behov for en udtalelse af en speciallæge i neurologi/ neurokirurgi.

Kørekort

Kørekortskategorier

Gruppe 1
– A motorcykel
– B alm. Personbil +/- anhænger
– T/M traktor og motorredskab (bl.a. stor knallert som kører mere end 45 km/t)

Gruppe 2
– C lastbil +/- anhænger
– D stor personbil (bus) +/- anhænger
– B og D, som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, dvs. betalende passagerer (taxa, bus)
– samt godkendelse som kørelærer.

Særlige motorkøretøjer:
Knallert
– Ingen formelle helbredskrav for knallert som kører mindre end 30 km/time.
– Knallert 45 – kræver kørekort A (gruppe 1)
Traktor og motorredskab (f.eks. truck )
– På privat område er der ingen helbredskrav.
– På offentlig vej (”Traktorkørekort”): Helbredskrav som gruppe 1 for at køre på offentlig vej.

Lægelig kørselsforbud
Er den periode hvor lægen har vurderet, at patienten ikke kan føre motorkøretøjer på betrykkende måde. Der henvises til vejledningen nævnt i referencelisten for en juridisk udtømmende definition.

Lægens ansvar og anmeldelsespligt:
Lægen har ikke lovmæssig hjemmel til at udstede et forbud mod at føre motorkøretøj, men pga. handlepligten vil politiet via Styrelsen for Patientsikkerhed nedlægge et egentligt forbud, hvis patienten ikke følger henstillingen fra lægen.

Kørselsforbuddets årsag, længde og evt. forudsætninger for genoptagelse af kørsel samt patientens accept skal altid journalføres.

Handlepligt (lægelovens §44):
Vurdere: Lægen skal altid vurdere, hvornår patienten kan genoptage kørsel afhængigt af kørekortskategori.
Informere: Patienten skal informeres, hvis helbredet udgør en fare ved motorkørsel.

Hvis lægen er sikker på, at patienten overholder kørselsforbuddet, skal der ikke foretages indberetning. Patienten kan genoptage kørsel efter endt kørselsforbud efter aftale med behandlende læge, såfremt der ikke har været yderligere anfald.

Den læge, der vurderer, at patienten ikke kan føre motorkøretøj på betryggende vis, har handlepligten, hvis patienten ikke er indstillet på at overholde det lægelige kørselsforbud.

Ved uenighed anbefales at starte en kørekortssag, hvis patienten er indforstået med det.  Hvis patienten ikke giver samtykke til en kørekortssag, skal lægen indberette det til Styrelsen for Patientsikkerhed som vurderer om der er tale om en nærliggende fare, således at der reelt er fare for andres liv eller helbred.

Andre førerbeviser
Der er andre førebeviser, som kan kræve at behandlende læge nedlægger et føreforbud (se lovtekster på retsinfo.dk eller benyt evt. rådgivning hos flyvemedicinsk afdeling eller embedslæge):

Piloter
Fiskeri og søfart (ikke f.eks. restaurationspersonale på færge)
Lokomotivfører og andre med sikkerhedsgodkendelse med arbejde ved Jernbaner
Letbane togfører

Oversigt over de hyppigst anvendte regler for kørekort og epilepsi 2017 (oversigten er ikke udtømmende):

Generelt: Regler for nyerhvervelse af kørekort = regler hvis pt. allerede har kørekort

 

TABEL

 

Referencer

Vejledning om helbredskrav til motorkørt. Version 1.0, August 2017, Styrelsen for Patientsikkerhed

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. LBK nr 877 af 04/08/2011. Sundhedsstyrelsen.

Beghi E et al. Recommendation for definition of acute symptomatic seizure. Epilepsia, 51(4):671-675 (2010)

 


Senest revideret d. 09.05.2018
Forfattere: Christoph Beier og Hanne Mørk Christensen
Referenter: Nicole Frandsen og Birthe Pedersen
Forefattere til tidligere udgaver: Trine Tandrup
Godkender: Annette Sidaros, redaktionsgruppe E