neurologisk National Behandlings Vejledning

Autolog hæmatopoietisk stamcelletransplantation af MS patienter

Instruks

 1. Baggrund
  Behandling med autolog hæmopoietisk stamcelle transplantation (AHST) af MS patienter indebærer højdosis kemoterapi (cyclofosfamid og thymoglobulin) med autolog hæmopoietisk stamcellestøtte. Behandlingen er kraftigt immunsupprimerende og forskellige kemoterapi-regimer i ukontrollerede fase 2 studier har vist reduktion af attakker og MR aktivitet samt at handikapudvikling kan bedres betydeligt efter behandling. Til gengæld kan behandlingen give alvorlige bivirkninger, hvor mortalitetsrater tidligere er rapporteret til 1-2% men i en nylig metaanalyse ned til 0,3%. Derfor forbeholdes behandlingen primært patienter med aggressiv attakvis MS som har fortsat sygdomsaktivitet og handikapudvikling trods 1. og 2. linje behandling. Aktuelt gives AHST i Danmark som lavdosisregime, med cyclofosfamid som konditionerende behandling, og udføres på Rigshospitalet i samarbejde mellem Dansk MS Center, Neurologisk Klinik, og Hæmatologisk Klinik. Desuden deltager Sclerosehospitalerne i Danmark i den koordinerede rehabiliteringsindsats efter behandlingen.

2. Indikation

Vejledende inklusionskriterier:

 • Aggressiv attakvis MS
 • Svære invaliderende attakker og betydelig MR aktivitet hos ubehandlede
 • Mindst to alvorlige, dokumenterede attakker og typisk MR aktivitet på 1. linje behandling
 • Dokumenteret alvorligt attak og typisk MR aktivitet på 2. linje behandling
 • Alder 18-50 år
 • Expanded disability status scale (EDSS) 3,0-6,0 (inkl.)
 1. Kontraindikationer
 • Progressiv MS
 • Det må i hvert enkelt tilfælde overvejes, om tidligere eller aktuel immunsupprimerende eller immunmodulerende behandling kontraindicerer den planlagte behandling
 • WHO Performance status > 2
 • LFU med diffusionskapacitet mindre end 40%
 • Hjerteinsufficiens med LEVF < 45%
 • Flere fysiske handikap, der øger risikoen for procedurerelateret mortalitet
 1. Interaktioner
 • Statiner (fluconazol)
 • Hjertemedicin
 • Marevan/NOAK ved trombocyttal <40
 1. Bivirkninger

Almindelige kemobivirkninger:

 • Kvalme
 • Hårtab
 • Mucositis
 • Diaré
 • Træthed
 • Cytopenier
 • Infektion

Sjældne alvorlige bivirkninger:

 • Mortalitet 0,3 %
 • Sepsis
 • Leversvigt
 • Sekundær cancer
 • Sekundær autoimmunitet

 BEHANDLINGSFORLØB

 1. Før behandlingen startes

Forsamtale ca. 1 uge før forundersøgelsen, hvor behandlingens procedurer, forløb og bivirkninger gennemgås. Der koordineres et tandeftersyn.

Forundersøgelse med anlæggelse af toløbet VAS-kateter, blodprøver (virus screening m.m.), EKG, LFU, MUGA samt rtg.af thorax.

Stamcellehøst forudgået af mobilisering med cyclofosfamid samt filgrastim.

 2. Behandlingsstart

Højdosis kemoterapi med stamcellestøtte (hæmatologisk klinik). 5 dages behandling med cyclofosfamid, thymoglobulin og Solumedrol efterfulgt af stamcelleinfusion.

3.  Monitorering

Baseline EDSS og MR neuroakse med kontrast (RH) udføres senest 1 måned inden behandlingsstart.

Efter udskrivelse:

Patienterne med MS følges i Hæmatologisk klinik i 3 mdr. eller indtil de er næsten fuldt restitueret efter højdosisbehandlingen med stamcellestøtte med

 • CMV,EBV screening ugentligt i 3 mdr. efter højdosisbehandlingen
 • Ugentlig Hgb, leukocytter, diff., trombocytter, Na, K, creat. og CRP

Neurologisk status monitoreres i neurologisk regi med

 • MR-scanning af neuroaksen (RH) 6 og 12 mdr. efter behandlingen og derefter årligt
 • Blodprøvekontrol hver 14.dag de første 6 måneder, og derefter hver 2.måned
 • Klinisk kontrol omfatter klinisk scoring hvert halve år de første 2 år og derefter mindst 1 gang pr. år
 1. Graviditet/fertilitet

Evt. vil der kunne foretages udtagning af ovarievæv/sæddeponering.


Senest revideret: 23. februar 2022
Forfattere: Morten Blinkenberg og Jeppe Romme Christensen
Referenter: Finn Sellebjerg og Helle Hvilsted
Godkender: Mads Ravnborg, Redaktionsgruppe B


Fandt du hvad du ledte efter?

neurologisk National Behandlings Vejledning