neurologisk National Behandlings Vejledning

Cerebrale metastaser

Instruks

Formål
At vejlede den neurologiske læge i undersøgelse og behandling af patienter med hjernemetastaser.

Epidemiologi
Metastaser til hjernen er en hyppig komplikation til systemisk cancer og ses hos 20-40% af alle voksne cancer patienter. Intracerebrale metastaser kan optræde enkeltvis, men ses oftere at være multiple.

Histologi
Hjernemetastaser kan forekomme hos patienter med alle cancertyper, men ses hyppigst hos patienter med småcellet lungecancer (50-60%), mammacancer (15-20%), malignt melanom (5-10%), renalcellecarcinom og GI-cancer. Hos 10-15% kendes primær cancertype ikke.

Klinik
Primære cancerceller spredes til hjernen ad forskellige veje, hvoraf hæmatogen spredning formentlig er den hyppigste. Da den største del af blodforsyningen til hjernen går til storhjernen, er det her de fleste metastaser findes (80%). Yderligere 15 % findes i cerebellum og 5% i hjernestammen.

Hos de patienter med hjernemetastaser, der udviser neurologiske symptomer (2/3), er hovedpine, ændret mental status, fokalneurologiske udfaldssymptomer, kramper og gangforstyrrelser de hyppigst forekommende symptomer.

Diagnostik
MR scanning med og uden kontrast er den foretrukne undersøgelse, og kun hvor der er ufravigelig kontraindikation imod en sådan undersøgelse, kan CT skanning anvendes i stedet. Generelt kan neuroradiologisk undersøgelse ikke anvendes til at bestemme, hvorfra metastasen stammer. Differentialdiagnoser som primær cancer, CNS-lymfom og absces skal overvejes i alle tilfælde.

Kirurgisk fjernelse af en metastase eller neuronavigationsvejledt/ stereotaktisk biopsi af en metastase anvendes ofte, hvor primær cancertype ikke er kendt eller sandsynliggjort ved andre undersøgelser (fx CT-scanning af thorax og abdomen/PET-CT).

Behandling
Behandlingen kan være akut, men er oftest elektiv og stiler imod:

1. Behandling rettet imod fjernelse af tumor/reduktion af tumorbyrde
a. Kirurgi skal overvejes til alle pt med én eller få intracerebrale metastaser, men kun ca. 50% vil være egnede til kirurgi. Dybt beliggende tumor, ekstensiv systemisk tumorbyrde og comorbiditet kontraindicerer ofte kirurgisk behandling.
b. Stereotaktisk strålebehandling. Kan anvendes ved en eller få (færre end 5) metastaser, hvor størrelsen er ≤ 3 cm.
c. Helhjernebestråling stiler imod at reducere forekomsten af nye metastaser i hele hjernen.
d. Kemoterapi. Anvendes kun for enkelte specifikke hjernemetastaser og oftest ikke indenfor de hyppigst forekommende former.

2. Lindrende/palliativ behandling
a. Corticosteroid behandling. Oftest anvendes peroral prednisolon i doser fra 25 mg til 100 mg. Ved akut påvirkning kan i.v. methylprednisolon 125 mg anvendes.
b. Antiepileptika
c. Smertebehandling

Behandling skal som nævnt overvejes til alle patienter med hjernemetastaser.

Faktorer, der taler imod behandling:

  • stor systemisk tumorbyrde
  • kort forventet restlevetid (<3mdr)
  • patientens ønske/dårlig compliance
  • lav Karnofsky Performance Score
  • comorbiditet (kan være af afgørende betydning for hvilken behandling, der kan tilbydes)

Henvisning til neurokirurgisk afdeling foregår via elektronisk/fax henvisning til kræftpakkeforløb i henhold til lokal instruks. Det gælder både med og uden kendt primær tumor. Afhængigt af lokale forhold kan man vælge at henvise alle patienter med nydiagnosticeret intracerebral metastase til neurokirurgisk afdeling samtidig med henvisning til relevant onkologisk eller anden afdeling. Man kan også efter lokale aftaler vælge udelukkende at henvise de patienter, hvor man mener kirurgisk behandling/diagnostik er indiceret, fx patienter med solitær metastase eller få metastaser og god performance status samt patienter med ukendt primær malign grundsygdom til diagnostisk afklaring.

Kun patienter, hvor akut behandling skønnes nødvendig (ex. patienter med bevidsthedspåvirkning og patienter med akut obstruktiv hydrocephalus), henvises direkte til neurokirurgisk bagvagt.

Henvisninger
Se dokumenter i Dansk Neuroonkologisk Gruppe


Senest revideret d. 05.03.2020
Forfattere: Mette Katrine Schulz og Christian Bonde Pedersen
Referenter: Birthe Krogh Rasmussen og Frantz Rom Poulsen
Godkender: Annette Sidaros, redaktionsgruppe E


Keywords:

Fandt du hvad du ledte efter?

neurologisk National Behandlings Vejledning