Frontotemporal demens

Strategidokument

Formål. Beskrive klassifikation, udredning og delvis behandling af Frontotemporal demens (FTD) der er en progredierende neurodegenerativ lidelse, der primært rammer frontal og temporal lapper.

Forkortelser, nomenklatur og karakteristika vigtige for  FTD diagnosen:

 • FTD = FrontoTemporal Demens = den kliniske
 • FTLD = FrontoTemporal Lobar Degeneration = den neuropatologiske
 • PPA = Primary Progressive Aphasia.
 • FTD deles i en adfærds variant (= behavioral variant = bvFTD) og en sprog variant (language variant = lvFTD = Primary Progressive Aphasia (PPA)). PPA kan underinddeles se nedenfor.
 • Diagnosen Pick’s sygdom er en neuropatologisk diagnose (ikke en klinisk diagnose).
 • bvFTD findes i et glidende spektrum til, og ses sammen med
  • Motorneuron sygdom (ALS)
  • Progressive Supranucelar Palsy (PSP)
  • CorticoBasal Degeneration (CBD).
 • Sygdommene klassificeres klinisk (fænotype), neuropatologisk og genetisk. Der er glidende overlap mellem disse 3 typer klassifikation.
 • Sygdomsforløbet og varighed afhænger af subtype.
 • Frontallaps skader som følge af ex. Vaskulære og anoxiske skader eller traumer henregnes ikke til FTD.

Udredning af bvFTD diagnosen:

 • Bygger på en grundig anamnese: progredierende adfærdsændringer f.eks apati, nedsat eller manglende empati og/eller disinhiberet, social utilpasset adfærd.
 • Obligat krav: Kliniske adfærdsforstyrrelser.zNedsat indsigt.
 • Objektivt: udover de kognitive deficit kan ses ekstrapyramidale symptomer (bradykinesi, rigiditet) apraksi, alien limbtegn, evt. tegn på begyndende motorneuronsygdom.

Ofte er primitive reflekser tilstede tidligt i forløbet (snout, griberefleks, applaustest)

Parakliniske undersøgelser. Ved bvFTD skal der være abnorm billeddiagnostik og/eller CSF.

 • Neuropsykologisk undersøgelse: oftest dysexecutive deficits, men dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med at patienten har bvFTD.
  • bvFTD kan ikke diagnosticeres på basis af neuropsykologi alene.
 • MRI: for at udelukke anden patologi og dokumentere fokal atrofi.
 • PET-FDG viser organisk affektion frontal og/eller temporalt.
 • Spinalvæske total-TAU kan være forhøjet (ved hastig progression). Fosfo-Tau og beta-amyloid er normale.

Behandling:

Der er ingen medikamentel behandling, men ved visse symptomer kan antidepressiv behandling være en mulighed.  Behandlingen af adfærdsforstyrrelserne er en specialistopgave .

Frontotemporal demens (FTD).  – McKhann kriterier (Arch Neurol. 2001; 58: 1803-9)

 • Gradvis udvikling af adfærdsmæssige eller kognitive forstyrrelser i form af enten:
  • Tidligt indsættende og gradvist tiltagende personlighedsændringer, primært i form af problemer med at tilpasse og regulere den sociale adfærd eller
  • Tidligt indsættende og gradvis tiltagende sprogforstyrrelse i form af enten ændringer i sprogligt udtryk (tale) eller svigtende benævnelse og sprogforståelse.
 • Vanskelighederne har et omfang, der påvirker det sociale og/eller arbejdsmæssige liv og repræsenterer en betydelig ændring i forhold til det tidligere funktionsniveau.
 • Forløbet er karakteriseret ved snigende debut og fortsat svækkelse af funktionsniveauet.
 • Vanskelighederne kan ikke forklares ud fra andre sygdomme i nervesystemet (f.eks. vaskulært), ”systemsygdom” (f.eks. hypothyreodisme) eller misbrug af alkohol, medicin eller andet.
 • Vanskelighederne optræder ikke udelukkende i forbindelse med delirium.
 • Forstyrrelserne lader sig ikke bedre forklare ud fra en psykiatrisk diagnose (f.eks. depression)

Nyere forskningskriterier for bvFTD vinder stigende indpas: Rascovsky-K, et al. Brain. 2011; 134: 2456-77.

Primær Progredierende Afasi (PPA):

FTD (sproglig variant, language-variant-FTD) viser gradvist indsættende (måneder til år) progredierende sprogforstyrrelser. Deles i:

 • Progredierende ikke-flydende afasi (PNFA = progressive non-fluent aphasia)
 • semantisk demens (SD).

Generelle kriterier for PPA:

Inklusionskriterier:

 1. progredierende sprogforstyrrelserne er det mest fremtrædende kliniske symptom og
 2. udgør den væsentligste årsag til forringet funktionsevne ved debut og i de tidlige faser.

Eksklusionskriterier:

 1. Sprogforstyrrelserne må ikke kunne forklares af andre sygdomme.

2.   Må ikke kunne forklares bedre af en psykiatrisk sygdom.

3.   Fremtrædende svækkelse af episodisk hukommelse, visuel hukommelse eller visuoperception i starten af sygdommen, hvor man må mistænke Alzheimers sygdom.

4.   Fremtrædende adfærdsforstyrrelser i starten af sygdommen (så OBS bvFTD).

Progressiv ikke-flydende afasi (PNFA).

 • Spontantalen besværet; præget af ordfindingsbesvær, fonetiske parafasier, artikulationsproblemer og grammatiske fejl
 • Øvrige kognitive funktioner intakte
 • Personligheden velbevaret
 • God indsigt

Semantisk demens (SD)

 • Flydende anomisk afasi med svigtende forståelse
 • Tab af ordforråd og generel viden
 • Bevaret episodisk hukommelse
 • Adfærds- og personlighedsændringer
 • Oftest sygdomsindsigt/-fornemmelse tidligt i forløbet.

 

Udredning & behandling af PPA:

 • Er en specialistopgave: varetages af Hukommelses eller Demensklinikker.
 • Basal udredning:
 • Altid neuropsykolog i det tidlige forløb,
 • MR-scanning for at dokumentere fokal atrofi,
 • PET-FDG-scanning og
 • evt CSF-undersøgelse.

Der findes ikke medikamentel behandling til PPA, men der er behov for kommunikationsværktøj og derfor ofte for henvisning til talepædagog.

Genetik ved FTD:

 • Op til 40% af bvFTD er familiær.
 • PNFA og Semantisk demens er sjældent arveligt.
 • Ved genetisktestning medtages ”AD-gener”. FTD-fænotyper er beskrevet ved”AD-mutation” og omvendt.
 • Ved udredning (specialistopgave) indgår: MAPT, PGRN, C9orf72, VCP, PSEN1, PSEN2, APP.
 • I Danmark, specielt (vest)Jylland: vær opmærksom på FTD-3 pga. CHMP2B

Senest revideret d. 25.04.2017
Forfattere: Peter Johannsen og Hans Brændgaard.
Referenter: Kristian Winge og Birgitte Bo Andersen.
Godkender: Bo Morberg, redaktionsgruppe D


 

Fandt du hvad du ledte efter?

neurologisk National BehandlingsVejledning