Kognitiv dysfunktion – Udredning

Strategidokument

Formål:   At give et kortfattet overblik over principperne for udredning af patienter med mulig kognitiv dysfunktion.

Forkortelser

MCI: Mild Cognitive Impairment
MMSE: Mini Mental State Examination
ACE: Addenbrookes Cognitive Examination
FAB: Frontal Assessment Battery
FAQ-IADL: Functional Activities Questionnaire

Principper for udredning :

 • Udredning foretages ikke, når patienten er akut præget af anden sygdom. Afvent habitualtilstand.
 • Inden vurdering af kognitiv funktion optimeres medicinering og et alkoholmisbrug bør minimeres, helst ophøre, i mindst 3 måneder.
 • Udredningens omfang afhænger af demenstilstandens sværhedsgrad.
  • Ved tvivlsom eller let demens er supplerende udredning ofte nødvendig.
  • Ved moderat til svær demens vil en diagnose ofte kunne stilles på baggrund af basisudredningen.

Basisudredning

 • Anamnese
  • Familiære dispositioner, tidligere somatiske og psykiske sygdomme
  • Aktuelle symptomer
   • Forløbet – akut eller snigende debut, progression?
   • Kognitive ændringer
   • Dagligt funktionsniveau (anvend evt. FAQ-IADL)
   • Ændring af personlighed og adfærd
   • Bevægeforstyrrelser, gangforstyrrelser, faldtendens, urininkontinens
   • Hallucinationstendens
  • Aktuel medicin
  • Sociale oplysninger inkl. skolegang, uddannelse og erhvervsarbejde.

Anamnesen bør suppleres med oplysninger fra pårørende eller anden informant med godt kendskab til patienten.

 • Almindelig somatisk undersøgelse, inkl. BT, puls, vægt og højde
 • Neurologisk undersøgelse
 • Undersøgelse af kognitive funktioner
  • MMSE og evt. supplerende kognitive tests (fx urskivetest).  MMSE-score er ikke i sig selv afgørende for, om der er tale om kognitiv dysfunktion. Afhænger af præmorbid funktion samt hvilke kognitive domæner som er afficerede.
  • Udvidede hukommelsestests (ACE eller lignende) kan med fordel anvendes ved kognitive svigt i let til moderat grad eller præmorbidt højt begavelsesniveau.
  • Frontale test kan benyttes ved særlig mistanke om frontallapspåvirkning (f.eks. FAB)
  • Ved mistanke til depressive symptomer kan evt. anvendes Geriatrisk Depressionsskala.
 • Parakliniske undersøgelser
  • Demens-screenings blodprøver (se evt. SST vejledning) Link
  • Ved mistanke om særlige tilstande kan suppleres med andre blodprøver (f.eks. HIV test, syfilis test, ANA screening)
  • EKG
  • CT eller MR scanning (rutine uden kontrast)

Supplerende udredning

 • Ved behov henvises til regions- eller højt specialiseret enhed eller til andre specialister.
  • Neuropsykologisk testning
   • Ved tvivlsom eller let demens, herunder mistanke om MCI
   • Ved differentialdiagnostisk afklaring af demenstype.
  • MR skanning
  • Ved tvivl om diagnosen, og hvor MR forventes at kunne øge den diagnostiske sikkerhed.
   MR er især værdifuld ved mistanke om fokal atrofi, småkarssygdom eller inflammatoriske sygdomme
 • FDG PET eller SPECT-CBF
  • Funktionel billeddannelse anvendes ved tvivl om demensdiagnosen samt type af demenssygdom, hvor strukturel skanning viser normale forhold eller uspecifikke forandringer.
 • SPECT-DAT skanning
  • Måler forekomsten af de striatale præsynaptiske dopaminreceptorer.
  • Kan anvendes, når der er tvivl om diagnosen Alzheimers sygdom versus Lewy Body Demens, Parkinsons sygdom, eller atypisk Parkinson sygdom.
 • Lumbalpunktur
  • Analyse af CSF total tau, phospho tau, og beta amyloid anvendes ved tvivl om diagnosen Alzheimers sygdom, og for at øge specificiteten af diagnosen.
  • Bemærk at op mod 20-25 % er falsk negative
 • Udredning for arvelig demenssygdom
  • Specialistopgave

National klinisk demensdatabase

Alle patienter henvist mhp. demensvurdering skal indrapporteres til den nationale kliniske demensdatabase.

Henvisninger:

National Klinisk Retningslinje for Udredning og Behandling af Demens (SST, 2013)


Senest revideret d. 25.04.2017
Forfattere: Annette Thomsen og Peter Høgh
Referenter: Anne Mette Hejl og  Hanne Gottrup