Kørekort og neurologiske udfald

Instruks

Formål
At give et kortfattet overblik over de vigtigste regler for kørekort og neurologiske udfald.

Forkortelser
TCI: transitorisk cerebral iskæmi
BPPV: Benign paroxysmal positional vertigo

Apopleksi og kørekort

Let apopleksi/TCI (symptomremission inden for en uge/24 timer):

Kørselsforbud afhænger af:

 • Ekg
 • Ultralyd af halskar.
 • Risikofaktorer ud fra SP-II kriterier

Tabel 1_Kørekort og neurologiske udfald

Tabel2_Kørekort og neurologiske udfald

Svær apopleksi (symptomer > 1 uge):

 • Kørselsforbud opretholdes indtil pt. er tilstrækkelig rehabiliteret og kan tidligst genoptages efter 3 måneder OG endt rehabilitering.
 • Komplekse symptomer med både fysiske og kognitive symptomer anbefales minimum 6 måneders kørselsforbud.
 • Efter endt kørselsforbud skal recidivrisiko vurderes ud fra tilstedeværelse af atrieflimmer, behandling af denne, carotisstenose og SP-II kriterier (se skema).
 • Ved mistanke om intellektuel reduktion skal kognitive funktioner testes, evt. ved neuropsykolog.
 • I alle tilfælde med mere end ubetydelige restlammelser anbefales en orienterende køreprøve.
 • I alle tilfælde med tvivl anbefales en orienterende køreprøve.
 • Kørekort anbefales fornyet for først 2 år. Hvis der i løbet af de to år ikke tilkommer nye cerebrovaskulære events kan kørekortet fornys for først 5 år og derefter uden tidsbegrænsning.

Kørekort og neurologiske udfald

Synspåvirkning:

Egen læge eller speciallæge i øjensygdomme skal sikre at synssansen er tilstrækkelig til at føre køretøj. Følgende kriterier skal følges:

 • skal have binokulær synsstyrke på minimum 0,5 korrigeret, på de to øjne tilsammen.
 • Synsfelt skal være mindst 120°.
 • Der må ikke være udfald i det centrale synsfelt.
 • Ved monukolært syn som følge af blindhed eller dobbeltsyn skal synet på det seende øje være mindst 0,5 og tilstanden skal have været til stede så længe at pt. har vænnet sig til dette.

Neurologiske sygdomme der medfører kognitive eller fysiske symptomer:

 • Nyopståede neurologiske udfald opstået på anden baggrund end apopleksi, fx efter operation, traume eller neuroinfektion følger samme retningslinjer som ved apopleksi.
 • Ved progredierende kognitive eller fysiske symptomer, fx ved dissemineret sklerose eller morbus parkinson må kørekort kun fornyes for en tidsbegrænset periode og efter vurdering ved speciallæge i neurologi. Ved udtalte kognitive symptomer skal der foreligge en nylig neuropsykologisk vurdering.

Svimmelhed:

 • Neuritis vestibularis: Pt. må ikke føre bil før nystagmus og svimmelhed er remitteret.
 • Meniere: Et anfald medfører ikke i sig selv kørselsforbud, men kørekort kan ikke erhverves eller fornys før 12 måneder efter sidste episode. 24 måneder for erhverv.
 • BPPV: ingen restriktioner

Fysisk handicap ikke beskrevet ovenfor:

Egen læge eller speciallæge i relevant speciale skal vurdere individuelt, om der er risici ved at føre motordrevet køretøj. Der skal ligeledes tages stilling til, om der er behov for særlig tilpasning af motorkøretøjet.

Referencer
Bekendtgørelse om kørekort. BEK nr 12 af 10/01/2013. Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer. VEJ nr 9584 af 10/10/2013. Sundhedsstyrelsen.


Senest revideret d. 06.03.2015
Forfattere: Nicole Frandsen og Boris Modrau
Referenter: Trine Tandrup og Birthe Pedersen
Godkender: Christian Pilebæk Hansen, redaktionsgruppe E