Medicinoverforbrugs-hovedpine

Instruks

Formål: Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling

Forkortelser: MOH (medicinoverforbrugshovedpine), NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Diagnose

MOH er en kronisk hovedpine (≥15 dage/måned) betinget af et overforbrug af analgetika og/eller anfaldsmedicin mod migræne. Et overforbrug er defineret som indtagelse af anfaldsmedicin ≥15 dage/måned for simple analgetika/NSAIDs eller ≥10 dage/måned for triptaner, ergotamin, opioider eller kombinationer heraf igennem en 3 måneders periode.

Det typiske mønster for MOH er en gradvist tiltagende hovedpine over uger til måneder. Ifølge kriterierne skal patienten blot have hovedpine mindst 15 dage pr. måned igennem en 3 måneders periode, men i praksis præsenterer disse patienter sig typisk med en mangeårig, daglig hovedpine af spændingstype iblandet hyppige migrænelignede anfald.

MOH ses hos personer, der i forvejen lider af hovedpine, oftest migræne og/eller spændingshovedpine. Mand/kvinde ratio er 1:3,5 og typisk debutalder er i 30-40 års alderen, men MOH kan ses i alle aldre også hos børn. Hyppigst er overforbruget betinget af håndkøbsmedicin. MOH forekommer både ved indtagelse af analgetika/migrænemedicin pga. hovedpine, men ses også når analgetika tages på anden indikation, for eksempel rygsmerter eller gigtlidelser.

Klinisk vurdering og udredning

Diagnosen MOH stilles ved en grundig anamnese og objektiv almen og neurologisk undersøgelse. Det er ofte nødvendigt, at patienten fører hovedpinedagbog med optegnelse af samtlige medikamina inklusive håndkøbsmedicin gennem mindst en måned. Differentialdiagnoser til MOH er først og fremmest kronisk spændingshovedpine og migræne samt kombinationer heraf. Andre sekundære årsager til hovedpine skal udelukkes.

Tabel. Diagnostiske kriterier for medicinoverforbrugs hovedpine.

G44.4. Medicinoverforbrugshovedpine

A.  Hovedpine ≥ 15 dage/måned hos en patient med en præ-eksisterende hovedpinesygdom

B.  Regelmæssigt overforbrug gennem > 3 måneder af

1. ergotaminer, opioider, triptaner eller kombinationspræparater ≥ 10 dage/måned

2. simple analgetika ≥ 15 dage/måned

3. vilkårlig kombination af ovenstående præparater ≥ 10 dage/måned

C.  Hovedpinen kan ikke bedre tilskrives en anden diagnose

Behandling

Det er afgørende for behandlingssucces at patienten forstår, at den medicin der bruges til at behandle hovedpinen kan være med til at forværre og vedligeholde hovedpinen. Det vil i sig selv kunne få mange patienter til at reducere deres medicinforbrug. De fleste forebyggende tiltag, både farmakologiske og non-farmakologiske, er uden effekt, hvis der samtidigt er medicinoverforbrug.

Behandlingen af MOH består i de første 2 måneder af

  • Undervisning og information. Patienterne skal informeres om, at man efter brat seponering kan udvikle abstinenssymptomer og rebound-hovedpine med migrænelignende hovedpine, med evt. kvalme, opkastninger, søvnforstyrrelser, uro, angst, hypotension og takykardi. Disse symptomer varer typisk 2 – 10 dage, afhængigt af den type medicin der er overforbrugt
  • Seponering af alle analgetika/migrænemedikamina i to måneder. Dette omfatter også analgetika der tages for andre smerter
  • Støttemedicin. For at udholde voldsomme hovedpineanfald, kan det være nødvendigt med sløvende medicin i form af tablet levomepromazin 12,5-25 mg x p.n. maximalt 75 mg i døgnet eller tablet phenergan 25 mg p.n. max x 3 i en uge og herefter hurtig aftrapning. Ved kvalme og opkastninger kan gives metoclopramid eller domperidon
  • Behandling af abstinenssymptomer. Ved overforbrug af morfika er det oftest nødvending med indlæggelse og medicinsanering under metadondække f.eks. metadon 20 mg aftrappet over 4 dage
  • Registrering af hovedpine. Efter 2 måneder evalueres hovedpinen. Det er derfor vigtigt, at patienten registrerer hovedpinen og medicinforbruget enten i en diagnostisk hovedpinedagbog eller i en hovedpinekalender. Det kan være en fordel at benytte en diagnostisk hovedpinedagbog, da hovedpinens fænotype kan ændre sig i forløbet.

Under behandlingsforløbet er det vigtigt med støtte og forståelse fra pårørende, arbejdsgiver og egen læge. Oftest vil man anbefale en sygemelding på 2-3 uger.

Når abstinenssymptomerne aftager, mærker patienterne ofte spontan bedring af hovedpinen over de næste uger til måneder. Mange patienter mærker også en betydelig almen bedring i deres tilstand, da de nu ikke længere er påvirket af den daglige medicin.

Efter to måneder uden anfaldsmedicin evalueres hovedpinemønsteret

  • Stillingtagen til behov for medicinsk profylakse. Ud fra hovedpinetype og hovedpinefrekvens vurderes om der er behov for forebyggende medicin efter sædvanlige retningslinjer afhængig af hovedpinetype.
  • Grundig information om korrekt brug af akut og profylaktisk medicinsk behandling.
  • Nøje monitorering af analgetikaforbrug fremover ved hjælp af hovedpinekalender for at undgå nyt overforbrug.
  • Opfølgning hos egen læge eller speciallæge. Opfølgning med 3-4 måneders interval det første år er med til at hindre recidiv af medicinoverforbrug.

Viderehenvisning til specialfunktion og eventuel indlæggelse på neurologisk afdeling kan være nødvendig, hvis der er tale om markant overforbrug, brug af opioider, signifikant komorbiditet eller tidligere, mislykkede behandlingsforløb.

Henvisning

Bendtsen L, Birk S, Kasch H, Aegidius K, Sørensen PS, Thomsen LL, Poulsen L, Rasmussen MJ, Kruuse C, Jensen R. Referenceprogram – Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Eget forlag 2010; 1-71. www.dhos.dk.


Senest revideret d. 10.12.2017
Forfattere: Signe Bruun Munksgaard og Lars Bendtsen.
Referent: Helge Kasch.
Godkender: Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F.


 

Fandt du hvad du ledte efter?