Valg af antiepileptisk præparat

Instruks

Formål
At give den neurologiske læge en kort gennemgang af de mest gængse Anti-Epileptiske Drugs (AEDs).

Listen er ikke udtømmende. For uddybende gennemgang, herunder max. doser, henvises til produktresumeer for de enkelte antiepileptika. For fuldstændig oversigt over tilgængelige AED henvises til f.eks. www.medicin.dk.

AED

Evidens

Startdosis

Virkningsmekanisme

Metabolisering

Vigtigste bivirkninger

OBS

Carbamazapin

(Tegretol,

Trimonil)

Fokal: A

-hos ældre C

100-200 mg x 2 dgl – øges langsomt til sædvanligvis 400 mg x 2-3 dgl.

Na-kanal blokker

Metaboliseres i leveren

Sedation, gastrointestinale, hududslæt, svimmelhed, hypo-Na, leukopeni, trombocytopeni, vægtøgning, menstruationsforstyrrelser.

Interaktion med antikonceptiva og en række andre medikamina

Relativ lav risiko for forsterskade.

Clobazam

(Frisium)

(tillægsbe-handling ved opstart af f.eks. Lamotrigin)

5-10 mg til natten

-øges evt til max 10 mg x 3

Via GABA receptorer

Metaboliseres i leveren

Sedation

Kørselsforbud ved opstart (8)

Bør kun anvendes i begrænset tidsrum

Klausuleret tilskud på indikationen epilepsi

Lacosamid

(Vimpat)

50 mg x 2

-øges til 100 mg x 2 efter 1-2 uger. Max dosis 300 mg x 2

Na-kanal påvirkning men forskellig fra andre Na-kanal blokkere

Metaboliseres i lever og udskilles via nyrerne

Kvalme, hovedpine, svimmelhed, dobbeltsyn

Andre: påvirkning af balance og koordinering, træthed, gastrointestinale, psykiske og kognitive

Risiko for fosterskade ikke tilstrækkelig belyst

CAVE 2. og 3. grads AV-blok, alvorlig hjertesygdom og fenylketonuri

Klausuleret tilskud

Indikation: epilepsi m fokale anfald

Lamotrigin

(Lamictal, Lamotrigin)

Generaliseret: C

Fokal: C

-hos ældre: A

Monoterapi: 25 mg x 1 i 2 uger, 50 mg x 1 i 2 u, 100 mg x 1 i 2 uger, 200 mg x 1

Polyterapi: Der henvises til medicin.dk

Fortrinsvis Na-kanal blokker

Metaboliseres i leveren.

Valproat hæmmer metaboliseringen af Lamotrigin. P-piller øger metaboliseringen af Lamotrigin.

Carbamazepin øger metaboliseringen af lamotrigin

Hududslæt, hvorfor langsom optitrering er vigtig, tåles ellers typisk godt.

Andre: træthed, hovedpine, gastrointestinale, psykiske

Lamotrigin påvirker ikke effektiviteten af P-piller (se Metabolisering).

Relativ lav risiko for fosterskade.

Levetiracetam

(Keppra, Levetiracetam)

Generaliseret: D (ikke evidens v JME hhv JAE)

Fokal: A (ikke evidens hos ældre)

Startdosis typisk 250 mg x 2, optrappet med 250 mg ugentligt til 500 mg x 2 – ældre evt kun 250 mg x 2.

I vid udstrækning ukendt, bindes til SV2A synapse protein

Udskilles i nyrerne. Dosis skal justeres ved nyreinsufficiens

Psykiske (irritabilitet, aggressivitet, angst, depression, stemningslabilitet) – evt hududslæt (evt farvestof – prøv evt anden dosis), sedation, gastrointestinale

Formentlig lille risiko for fosterskader

Oxcarbazepin

(Apydan,

Oxcarbazepin

Trileptal)

Fokal: C (ikke evidens hos ældre)

150 mg x 2 – optrappes med 150 mg hver 4. dag til 300 (600) + 600 mg

Spændingsafhængig Na-kanal blokker

Glucuronidering – udskilles via nyrerne

Sedation, svimmelhed, dobbeltsyn, hovedpine, gastrointestinale,

Hypo-Na, allergi, Stevens-Johnson syndrom

Interaktion med antikonceptiva og en række andre medicamina

Klausuleret tilskud til Apydan, men alm. tilskud til Trileptal og Oxcarbazepin.

Topiramat

(Topimax,

Topiramat)

Generaliseret: C

-D v JME (ikke evidens v JAE)

Fokal: C

-ældre D

25 mg x 1 – optrappes med 25 mg hver 2. uge til virkning, typisk 100-200 mg fordelt på 2 doser

Bredspektret – blokade af spændingsafhængige Na-kanaler, påvirkning af AMPA og GABAerge system

Udskilles via nyrerne

Vægttab, sedation, gastrointestinale, svimmelhed. kognitive symptomer

Formentlig ikke interaktion med antikonceptiva i døgndoser under 200 mg dagl.

Risiko for fosterskader –dog betydelig mindre end for Valproat

Valproat depot.

(Delepsine, Deprakine, Orfiril)

Generaliseret: C (JME:D;JAE: A)

Fokal: B

-dog ældre: D

(600-) 1000 mg x nocte

Anbefales som depot-præparat

Polyterapi: Der henvises til medicin.dk

Bredt virkningsspektrum, bl.a. GABAerge system og Na-kanaler

Metaboliseres i leveren, enzyminhibitor (interaktions mulighed)

Hæmmer metaboliseringen af Lamotrigin

Træthed, enchephalopati, svimmelhed, tremor, gastrointestinale, vægtøgning, hårtab, leverpåvirkning, knoglemarvspåvirkning, uregelmæssig menstruation

Blodprøver (hgb, leuk, tromb, leverenzymer og INR ved behandlingsstart og 1, 6 og 12 mdr efter behandlingsstart).

Bør generelt ikke gives til kvinder i fødedygtig alder pga risiko for fosterskader.

Zonisamid

(Zonegran)

Fokal: A

-ikke evidens hos ældre

100 mg x 1 i 2 uger, 200 mg x 1 i 2 uge, dernæst 300 mg x 1

Polyterapi: Der henvises til medicin.dk

Bredspektret, bl.a. Na-kanal blokker

Metaboliseres i leveren

Træthed, hovedpine, vægttab, gastrointestinale, psykiske

Ingen data på risiko for fosterskade, hvorfor bør undgås til kvinder i fødedygtig alder. Klausuleret tilskud

Referencer

www. SST/Brugere og bivirkninger af antiepileptika, 2014
www.medicin.dk samt diverse produktresumeer


Senest revideret d. 01.03.2020
Forfattere: Hanne Mørk Christensen og Martin Fabricius
Referenter: Jakob Christensen og Bjarke á Rogvi-Hansen
Godkender: Annette Sidaros, redaktionsgruppe E


Keywords: epilepsi, epilepsimedicin, kramper, krampeanfald