Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget under Dansk Neurologisk Selskabs sammensætning og kommissorium

Udvalget har eksisteret siden november 2003 og har indtil nu bestået af et medlem fra DNS, en ældre neurolog og et yngre neurologmedlem fra hver af de 3 uddannelsesregioner, A-kursusledelsen samt et medlem udpeget af DNS bestyrelse. Medlemmerne fra uddannelsesregionerne har desuden været medlemmer af de regionale specialespecifikke uddannelsesråd i hver region. Der har løbende været tilknyttet en række ad hoc medlemmer i forbindelse med forskellige af Uddannelsesudvalgets arbejdsopgaver.

 

I sin hidtidige levetid har Uddannelsesudvalget bl.a. diskuteret og afholdt landsdækkende møder vedr. revision af målbeskrivelsen (intro- og hoveduddannelse), pædagogisk udvikling af de specialespecifikke kurser, den reviderede ansættelsesprocedure baseret på ”Faglig profil”, rekruttering til specialet, dimensionering og fordeling af uddannelsespladser mellem regionerne.

 

Qua sin sammensætning har Uddannelsesudvalget med succes koordineret initiativer og udvekslet erfaringer mellem de 3 uddannelsesregioner.

 

Uddannelsesudvalgets sammensætning og forretningsgang:

 1. En neurolog og en yngre neurolog (YN) fra hver af de 3 uddannelsesregioner. Så vidt muligt er neurologen den pågældende uddannelsesregions PUF lektor/postgraduate kliniske lektor (PKL). Lektoren har sæde i udvalget så længe stillingen beklædes. Ønsker lektoren ikke at deltage i udvalgets arbejde udpeger DNS et andet medlem fra samme uddannelsesregion for 3 år ad gangen med mulighed for forlængelse i alt 6 år. Den yngre neurolog udpeges af YN for 3 år ad gangen uden mulighed for forlængelse. Den yngre neurolog skal på udpegelsestidspunktet være under uddannelse til speciallæge i et neurofag. Det bør tilstræbes at den pågældende til lige har sæde i det regionale uddannelsesudvalg.
 2. A-kursusledelsen
 3. Én klinisk arbejdende fagområdeuddannet neurofysiolog udpeget af bestyrelsen i DSKN til at varetage integration af Klinisk neurofysiologi i A-kursusrækken samt i den postgraduate neurologiske uddannelse iøvrigt. Medlemmet udpeges for 3 år og kan gen-udpeges.
 4. Et medlem udpeget af DNS bestyrelse, udpeges for 3 år ad gangen
 5. Udvalget holder møde efter behov, dog minimum to gange årligt. Møderne skal  planlægges mindst to måneder i forvejen. Deltagelse af DNS-bestyrelsesrepræsentanten eller dennes suppleanter  er obligatorisk ved alle møder
 6. Udvalget er selvkonstituerende.

Uddannelsesudvalget kan vælge at inddrage ad hoc medlemmer og nedsætte arbejdsgrupper med deltagelse fra Uddannelsesudvalget og DNS i forbindelse med konkrete arbejdsopgaver.

 

Uddannelsesudvalget opgaver:

DNS’ uddannelsesudvalg skal medvirke til:

 • at rådgive DNS og DNS’ bestyrelse om generelle og overordnede aspekter af den lægelige videreuddannelse samt medvirke ved rådgivning i konkrete spørgsmål af principiel karak­ter,
 • at sikre, at væsentlige uddannelsesmæssige problemstillinger bliver diskuteret på møder i DNS-regi,
 • at foretage koordinering og udveksle erfaringer mellem de 3 regioner, hvad angår plan­lægning, implementering og evaluering af speciallægeuddannelsen, herunder også kursus­ak­tivitet i introuddannelsen,
 • at sikre muligheden for, at uddannelsesmateriale udarbejdet i fællesskab eller i en region efter vurdering eventuelt bliver fælles ”standard” for alle 3 regioner,
 • at sikre, at de kommende A-kurser bedst muligt understøtter målbeskrivelsen og de tre regioners hoved­uddan­nelse,
 • at arbejde for, at der bliver etableret neurologspecifikke kurser på landsplan, som understøtter forskertræningsmodulet,
 • at etablere og vedligeholde netværk mellem de uddannelsesansvarlige overlæger inden for det neurologiske speciale i hele Danmark,
 • at være med til gennem forslag til kursusafholdelse at sikre en opgradering af de uddannel­ses­ansvarlige neurologer og eventuelt kliniske vejledere inden for det medicinsk pæda­go­g­is­ke område, f.eks. kompetencevurdering i neurologien,
 • at sikre en løbende revision af målbeskrivelserne, såvel kompetencer, lærings- og evalueringsmetoder, for introduktions- og hoveduddannelsen, samt

Udvalgets aktuelle sammensætning:

Formand:
Anne-Mette Hejl, BBH

A-kursusledelsen:
Helle Thagesen, Roskilde (2009)

Repræsentant for DSKN:
Steffen Birk, Rigshospitalet (2018)

Bestyrelsesrepræsentant:
Gry Tanum (2018)

Region Øst:
PKL: Anne-Mette Hejl, Rigshospitalet Blegdamsvej (2013)
YN: Sara Hesby Andreasen (2021)

Region Syd:
Formand for uddannelsesråd i syd: Anne-Mette Homburg, Odense (2014)
YN: Peter Nørregaard Hansen (2021)

Region Nord:
PKL: Erik Danielsen, Århus (2005)
YN: 

Repræsentanter til UEMS:

(Erik Danielsen, Århus)

Ad hoc medlemmer:
Siska Frahm-Falkenberg, Rigshospitalet (2012)
Camilla Østergård Grey, Hillerød (2018)
Line Lunau, Kolding (2018)
Marius Kløvgaard, Rigshospitalet (2018)
Marika Poulsen, Århus (2018)
Sara Hesby Andreasen, Region Øst (2019)
William Kristian Karlsson, Region Øst (2019)

 

Mødedatoer og referater:
10.06.2013, Odense
06.09.2013, Roskilde
24.01.2014, Århus
29.03.2014, Vejle
25.06.2014, Roskilde
14.11.2014, Odense
05.02.2015, Odense
12.05.2015, Odense
01.09.2015, Odense
04.11.2015, Odense
10.03.2016, Odense
(26.05.2016, Odense, Uddannelsesworkshop for UAOL og UAYL)
14.09.2016, Roskilde
11.11.2016, Århus
(08.12.2016, A-kursus-workshop for kursusledere, Roskilde)
09.03.2017, Odense
(17.05.2017 Odense, Uddannelsesworkshop for UAOL og UAYL)
12.09.2017, Odense
29.01.2018, Odense
08.05.2018, Odense
12.09.2018, Odense
15.01.2019, København
24.04.2019, Odense
09.05.2019 Uddannelsesworkshop
11.09.2019, Århus
09.12.2019, Odense
22.9.2020, Roskilde
10.12.20, SKYPE
06.05.2021, Nyborg, Uddannelsesworkshop for UAO, UKYL og ledn. ovl.
5.3.2021, Odense
21.9.2021, ?

opdateret 10-12-2020 af Siska