Corpus Callosum kontoen

Regler for dækning af udgifter fra Corpus Callosum kontoen

Corpus Callosum Kontoen er en konto under Dansk Neurologisk Selskab (DNS) og blev oprindeligt dannet for at fremme uddannelse af yngre neurologer ved at give økonomisk støtte til rejseudgifterne. En glædelig stigning i antallet af medlemmer under uddannelse gør, at kun en mindre del af ansøgningerne kan imødekommes. DNS bestyrelsen har derfor med nye regler for ansøgning ønsket at understøtte ”græsrodslagets” deltagelse i faglige møder i Danmark.

Formålet er stadig at dække/støtte transportudgifter for yngre læger i neurologien i forbindelse med kurser/arrangementer i Danmark.

Krav til ansøger:

  1. Ansøger skal være medlem af DNS og YNNN.
  2. Ansøger må ikke være startet hoveduddannelsesforløb.  Dog vil ansøgere i Ph.d.-forløb kunne søge frem til erhvervelse af speciallægeanerkendelse.
  3. Arrangementet/kurset skal være i Danmark.
  4. Rejseudgifterne må ikke overskride 1500 kr. pr. person pr. år. og skal være på minimum 300 kr.
  5. Bilkørsel: Der skal kunne fremvises dokumentation for eventuelle udgifter (kvittering for brobizz, parkering, andre afgifter mm.). Antallet af personer i bilen skal minimum være to, personerne skal opfylde punkt 1 og 2 og navne skal oplyses sammen med antal kørte km. (Kørselstakst 2013 er 2,13 kr./km).
  6. Anden tranport: Der skal kunne fremvises dokumentation for udgifter (busbillet, 2. klasse togbillet, pladsbillet mm.). Der gives ikke refusion for taxaudgifter.

Der kan gives transportstøtte til:

  1. Arrangementer under YNNN.
  2. Arrangementer under DNS.
  3. Arrangementer under neurologiens subspecialer.

Ovenstående refusionsregler træder i kraft fra d. 1/8-2023.

OBS
Læger i hoveduddannelse kan således ikke mere søge refusion via corpus callosum. DNS anbefaler at yngre neurologer i hoveduddannelse støttes af de neurologiske afdelinger, hvor de er ansat. (Se evt. opfordringen til de ledende overlæger her)

Kvitteringer eller anden dokumentation vedhæftets den skriftlige ansøgning, som kan sendes

  • via mail til kassereren for DNS på kasserer@neuro.dk

Husk! Reg.nr. og kontonr. når du ansøger om refusion.
Behandlingstiden på refusionsansøgningen kan vare op til 2 måneder i visse perioder.