Vedtægter

Love for Dansk Neurologisk Selskab

Love for Dansk Neurologisk Selskab
Udarbejdet af et Lovudvalg bestående af:
Jørgen Therkelsen, Jørgen Worm-Petersen og Peer Tfelt-Hansen
Med ændringer vedtaget på generalforsamling den 14.03.2015, 17.03.2018, 19.03.21, 12.03.22 samt 23.03.24.

§ 1. Selskabets navn og hjemsted
Selskabets navn er Dansk Neurologisk Selskab.

Selskabets adresse er:
Kristianiagade 12
2100 København Ø

§ 2. Selskabets formål
Selskabets formål er at fremme uddannelse, udvikling, planlægning og videnskab inden for de neurologiske fagområder i Danmark.

§ 3 National tilknytning
Stk. 1, a.
Selskabet er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

Stk. 1, b.
Selskabets forperson er medlem af LVS’ Repræsentantskab.

Stk. 1, c.
Yderligere medlemmer af LVS’ Repræsentantskab, vælges for et år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. Ingen kan være repræsentant uafbrudt i mere end 5 år.

Stk. 1, d.
De delegerede forpligter sig til at aflægge skriftlig og evt. mundtlig beretning over organisationens aktiviteter i forbindelse med generalforsamlingen.

Stk. 2.
Kandidater indkaldes skriftligt samtidig med indkaldelse af kandidater til DNS bestyrelse og skal tilkendegives senest 1 måned før generalforsamlingen. Hvis ingen kandidater har meldt sig ved fristens udløb forpligter bestyrelsen sig til at udpege en delegeret.

§ 4. International tilknytning
Stk. 1, a
Selskabet er medlem af European Academy of Neurology (EAN), Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) og World Federation of Neurology (WFN). Generalforsamlingen kan træffe beslutning om selskabets medlemskab af andre organisationer.

Stk. 1, b.
Selskabets forperson er delegat til EAN.  Forpersonen aflægger skriftlig og evt. mundtlig beretning over organisationens aktiviteter i forbindelse med generalforsamlingen.

Stk. 1, c.
Generalforsamlingen vælger en delegeret til UEMS. Delegat skal være speciallæge. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted, dog højst 1 gang. Den delegerede varetager Selskabets interesser i forhold til uddannelsesmæssige forhold herunder specialistcertificering. Den delegerede forpligter sig til at aflægge skriftlig og evt. mundtlig beretning over organisationens aktiviteter i forbindelse med generalforsamlingen og opfordres til at deltage i møder med DNS’ uddannelsesudvalg.

Stk. 1, d.
Generalforsamlingen vælger en delegat og en suppleant til World Federation of Neurology’s Council of Delegates. Delegerede skal være speciallæge. Valgperiode ifølge WFN’s regler. Den delegerede forpligter sig til at aflægge skriftlig og evt. mundtlig beretning over organisationens aktiviteter i forbindelse med generalforsamlingen.

Stk. 2.
Kandidater indkaldes skriftligt samtidig med indkaldelse af kandidater til DNS bestyrelse og skal tilkendegives senest 1 måned før generalforsamlingen. Hvis ingen kandidater har meldt sig ved fristens udløb forpligter bestyrelsen sig til at udpege en delegeret.

§ 5. Regionale og nationale DNS-tilknyttede funktioner og stillinger
Stk. 1.
nNBV-styregruppen
Styregruppen som vedligeholder og opdaterer den neurologiske nationale behandlingsvejledning (nNBV) består af repræsentanter fra YNNN, DNS og DNO. De DNS tilhørende poster udvælges ved generalforsamlingen. nNBV har selvstændige vedtægter som fremgår på hjemmesiden og er udarbejdet i samarbejde med DNS’ bestyrelse. 

Stk. 2.
Inspektorer
DNS’ bestyrelse indstiller til Sundhedsstyrelsen efter opslag, hvor der modtages ansøgninger, og afholdes samtaler ved behov, den mest kvalificerede kandidat til følgende inspektor funktioner: Junior inspektorer, herunder 2 i de respektive regioner (Nord, Syd og Øst). (Almene) inspektorer, herunder mindst 2 i de respektive regioner (Nord, Syd og Øst). Valg af inspektor/juniorinspektor kan ske for en periode på 6 år med mulighed for genudpegning for yderligere 6 år. 
Opslag af inspektor/juniorinspektor sker på neuro.dk 

Stk. 3.
Delkursusledere
DNS’ uddannelsesudvalg opslår ledige stillinger som delkursusleder på neuro.dk. Ansættelsesudvalget består af forpersonen for DNS’ uddannelsesudvalg, hovedkursuslederen, en repræsentant fra DNS’ bestyrelse, PKL øst, PKL nord, senior repræsentant for region Syd samt yngre læge (fra DNS’ uddannelsesudvalg) samt evt. yderligere medlemmer, hvis uddannelsesudvalget ønsker det. Evt. personsammenfald accpeteres. DNS’ uddannelsesudvalg og Hovedkursuslederen vurderer løbende kvaliteten af de udbudte kurser. Hovedkursusleder og DNS’ uddannelsesudvalg beslutter, hvornår et kursus skal genopslås. 

Stk. 4. 
Hovedkursusleder
Hovedkursuslederen, som varetager den praktiske afvikling af de teoretiske kurser i hoveduddannelse (A-kurser), udpeges efter behøring ansættelsesproces af DNS og ansættes formelt af Sundhedsstyrelsen. 

§ 6. Medlemskab
Stk. 1. 
Som medlemmer kan optages læger og andre personer, der ved deres uddannelse, publikationer eller på anden måde har vist interesse for de neurologiske fag. Kun medlemmer med dansk læge autorisation har stemmeret. Personer med hovedbeskæftigelse i medicinalindustrien har ikke stemmeret og kan ikke varetage tillidsposter i selskabet. Medicinstuderende med interesse for neurologi kan søge om optagelse i Yngre Neurologer, Neurofysiologer og Neurokirurger (YNNN) og optages samtidig som kontingentfrie medlemmer i DNS indtil lægelig autorisation opnås.

Stk. 2.
Nye medlemmers faglige baggrund skal godkendes af bestyrelsen. Antal på nye medlemmer skal offentliggøres på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3.
Som korresponderende medlemmer kan optages udenlandske læger og forskere med særlig interesse for de neurologiske fag, når den samlede bestyrelse eller 5 stemmeberettigede medlemmer har bragt vedkommende i forslag. I sidstnævnte tilfælde skal medlemskabet godkendes af bestyrelsen. Sådanne korresponderende medlemmer er kontingentfrie og uden stemmeret. Antallet af korresponderende medlemmer kan ikke overskride 1/5 af antallet af ordinære medlemmer.

Stk. 4.
Æresmedlemmer af selskabet kan udnævnes efter forslag fra bestyrelsen, når 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for optagelsen af den ordinære generalforsamling. Der kan højst være 5 danske æresmedlemmer af selskabet. Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer, men betaler ikke kontingent.

Stk. 5.
udgået

Stk. 6.
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til sekretæren med en måneds varsel til udløbet af et regnskabsår.

Stk. 7.
Et medlem, som handler til skade for selskabet, kan ekskluderes efter indstilling på generalforsamlingen, når 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.

Stk. 8.
Medlemmer som ikke betaler forfaldent kontingent, slettes som medlem fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Fornyet optagelse kan finde sted efter gældende vedtægter.

§ 7. kontingent
Stk. 1. 
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen for 1 år ad gangen i forbindelse med aflæggelsen af forrige års regnskab.

Stk. 2.
Ved indmeldelsen afkræves fuldt kontingent for indeværende regnskabsår.

Stk. 3.
Udgået.

§ 8. Generalforsamling
Stk. 1. 
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt eller elektronisk mindst 14 dage forud med angivelse af tidspunktet og stedet for mødet og med dagsordenen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden 1. februar.

Stk. 3.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent

  1. Forpersonens beretning
  2. Beretninger fra udvalg og delegerede
  3. Aflæggelse af revideret regnskab, fremlæggelse af budgetforslag, fastsættelse af kontingenter
  4. Valg af forperson og bestyrelsesmedlemmer
  5. Valg til poster, udvalg m.m.
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt
    Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.

Stk. 4.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende punkter optaget på dagsordenen, og for hvilke der forud er fremsendt skriftlig redegørelse.
Beslutninger af betydning for selskabet kan kun træffes, når forslaget herom er optaget på dagsordenen.
Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i nærværende love.
Stemmer kan ikke afgives i henhold til fuldmagt.

Stk. 5.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med dagsordenen og med mindst 14 dages varsel til senest 6 uger efter, at den skriftlige begæring om ekstraordinær generalforsamling er bestyrelsen i hænde.

§ 9. Bestyrelsen
Stk. 1, a.
Bestyrelsen består af seks medlemmer, herunder forperson, næstforperson, kasserer, sekretær. Et medlem er bestyrelsens repræsentant i uddannelsesudvalget og et medlem er bestyrelsens repræsentant i nNBV-styregruppen. Forpersonen skal være speciallæge i neurologi. Et af medlemmerne repræsenterer fagområdet klinisk neurofysiologi, dvs. har hel- eller deltidsansættelse inden for dette fagområde. To af medlemmerne skal være yngre neurologer, hvormed menes en person som på valgtidspunktet er under uddannelse til neurolog. De resterende medlemmer af bestyrelsen skal være speciallæger i neurologi.

Stk. 1, b.
Forpersonen foranlediger udsendelse af e-mail senest 2 måneder før generalforsamlingen oplysende alle medlemmer af selskabet om mulighed for opstilling. Kandidaterne skal herunder oplyse hvilken eller hvilke poster, de ønsker at opstille til.

Stk. 1, c.
Yngre neurologer, som tildeles speciallægeautorisation i valgperioden, fortsætter valgperioden ud.

Stk. 1, d.
Såfremt der ikke er opstillet mindst en valgbar kandidat til de enkelte poster, jf. § 8, stk. 1, litra a, senest 1 måned før generalforsamlingen, forpligter den siddende bestyrelse sig til at forsøge at finde egnede kandidater.

Stk. 1, f.
Ved generalforsamlingen vælges posterne i følgende rækkefølge:

Forperson, medlem for neurofysiologi, 2 yngre neurologer, 2 øvrige medlemmer. Bortset fra forpersonsposten konstituerer bestyrelsen sig efter valgets afslutning.

Stk. 2.
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen skal være skriftlig, hvis der er flere kandidater, eller hvis et tilstedeværende medlem kræver det.

Stk. 3.
Valget gælder for 1 år. Umiddelbart genvalg til bestyrelsen kan kun finde sted 2 gange.

Stk. 4.
Bestyrelsen leder selskabets virksomhed, og forpersonen eller et andet bestyrelsesmedlem leder selskabets møder. Referat af generalforsamlingen udsendes til medlemmerne. Bestyrelsen arrangerer videnskabelige møder og udsender mødeindkaldelser samt evt. resumeer af foredragene. Mindst et af møderne skal finde sted uden for København.

Stk. 5.
Selskabet tegnes af forpersonen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 6.
Bestyrelsesmedlemmers status for interessekonflikter skal fremgå af selskabets hjemmeside.

§ 10. Udvalg
Generalforsamlingen eller bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. Valg til sådanne udvalg kan gælde op til 3 år. Genvalg vil kunne finde sted, men man kan maksimalt besidde en post i tre år ad to omgange. Sådanne udvalg kan ikke foretage udadgående skridt uden forud at have opnået bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

§ 11. Lovændringer
Ændringer af lovene kan foretages af en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende stemmer, når ændringen forinden har været udsendt skriftligt til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Såfremt et ændringsforslag vinder flertal, men under 2/3 af stemmerne, har bestyrelsen ret til at genindkalde til ekstraordinær generalforsamling med annoncering af almindelig flertalsafgørelse.

§ 12. Regnskab og regnskabsår
Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

§ 13. Revision
Selskabets regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren, der ikke kan være medlem af bestyrelsen, vælges for 3 år. Revisoren kan genvælges, dog højst én gang.

§ 14. Hæftelse
Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den til selskabet til enhver tid tilhørende formue.

§ 15. Opløsning
Selskabet opløses ved beslutning herom på en generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige stemmeberettige medlemmer af selskabet stemmer herfor. Opnås sådan flertal ikke, men der blandt de mødte er flertal for opløsning, indkaldes inden 2 måneder til ny generalforsamling, hvor opløsning kan besluttes af et flertal af de mødte medlemmer.

Ved opløsning skal foreningens tilbageværende midler på opløsningstidspunktet tilfalde en dansk fond eller forening eller anden velgørende institution, som under sit formål støtter uddannelse, udvikling, planlægning eller videnskab inden for de neurologiske fagområder i Danmark.

Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen i Dansk Neurologisk Selskab den 23. marts 2024 og afløser selskabets love vedtaget på generalforsamlingen den 14.marts 2015, 17. marts 2018, 19. marts 2021 samt 12. marts 2022.
Opdateret 11. april 2024 af Lene Kjærsgaard Kristensen, sekretær i DNS bl.a. §7 stk. 3 udgår – Medlemmer, som er fyldt 70 år, er fritaget for kontingent i det næstfølgende regnskabsår.

Diverse aftaler mellem YNNN og DNS:
DNS-YNNN aftaler 2023-1